MONATIK Tour Dates

Nov. 17
MONATIK MIAMI Miami / 8 p.m. $65, Tatiana Miami
Nov. 22
MONATIK Atlanta Atlanta / 7 p.m. $65, District Night Club
Nov. 24
MONATIK New York New York / 7 p.m. $75, Master Theater